Regulamin sprzedaży indywidualnych lekcji śpiewu oraz warsztatów grupowych

1. Organizatorem indywidualnych lekcji śpiewu i warsztatów oraz organizatorem sprzedaży jest FALA Paulina Tarnowska z siedzibą przy ul. Rzeźnickiej 5/2 62-200 Gniezno, NIP 7773414405.
2. Kupujący przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
3. Złożenie zamówienia w postaci zapłaty za zamówienie uczestnictwa w lekcji śpiewu lub warsztacie jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.
4. Kupujący może wybrać dowolny termin spośród dostępnych w kalendarzu rezerwacji, umieszczonym na stronie.
5. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://falavoicestudio.com/rezerwacjalekcji/
6. Kupujący wypełnia formularz zapłaty na stronie pośrednika płatności, w której podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, dane do faktury),
7. Rezerwacja miejsca następuje po przesłaniu płatności.
8. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania zapłaty na rachunku Organizatora.
9. Płatności za zakupione lekcje śpiewu lub udział w warsztatach należy dokonać w dowolny sposób dostępny w formularzu pośrednika płatności.
10. Z chwilą wpłaty na rachunku bankowym Organizatora, do Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w lekcji lub warsztacie w wybranym terminie, w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
11. Jedna osoba może kupić dowolna liczbę miejsc na lekcje śpiewu lub udział w warsztatach.
12. Kupujący może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzech dni od dnia zawarcia umowy.
13. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego tytułem zapłaty za lekcję śpiewu lub warsztaty kwotę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpienia od umowy.
14. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji, które należy składać pod adresem e-mailowym biuro@falavoicestudio.com Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Organizator poinformuje Kupującego wysyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Organizator nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany lekcji śpiwu/warsztatów w razie zajścia okoliczności od niego niezależnych, tj.
udokumentowany wypadek losowy prowadzącego szkolenie lub działanie siły wyższej uniemożliwiające jego przeprowadzenie. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora w przyczyn wymienionych zd. pierwszym, Organizator zobowiązany będzie do uzgodnienia z Kupującym innego terminu wykonania usługi lub zwrotu uiszczonych przez uczestników tytułem zapłaty kwot, w terminie 14 dni od dnia odwołania lekcji śpiewu lub warsztatu.
16. Administratorem danych osobowych jest: FALA Paulina Tarnowska z siedzibą przy ul. Rzeźnickiej 5/2 62-200 Gniezno, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7773414405.
17. Dane osobowe Kupującego i Uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i nie będą przekazywane osobom trzecim.
18. Zasady związane z ochroną danych osobowych zostały zapisane w polityce prywatności dostępnej na stronie: https://falavoicestudio.com/politykaprywatnosci/